De liefde

1 Korintiërs 13:3

NBV
al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn
NBV21
al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand (voetnoot: om te worden verbrand – In andere handschriften staat: ‘en kon ik daar trots op zijn’.)

We kunnen niet met zekerheid vaststellen wat Paulus precies geschreven heeft in 1 Korintiërs 13:3. Het Grieks kan zowel vertaald worden met ‘en kon ik daar trots op zijn’ als met ‘om te worden verbrand’. We plaatsen daarom in de NBV21 een voetnoot, waardoor beide opties genoemd worden. En we geven de voorkeur in de vertaling aan ‘om te worden verbrand’. Dat is om drie redenen. Het eerste argument heeft te maken met het Grieks en is te technisch om hier uiteen te zetten. Ten tweede zien we dat de uitdrukking ‘je lichaam prijsgeven’ in het Grieks meestal gevolgd wordt door woorden die aangeven wat er dan met het lichaam zal gebeuren. En ten derde is trots als doel van zelfopoffering een gedachte die Paulus vreemd is.

1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cimbaal. 2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

1 Korintiërs 13:12

NBV
Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog.
NBV21
Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog.

De NBV biedt een begrijpelijke tekst, maar eigenlijk is dit niet precies wat de brontekst zegt. Paulus zegt twee dingen over het ‘zien’. Het is via een spiegel, dus indirect. En wat je ziet is raadselachtig. Voor Paulus’ hoorders was het meteen duidelijk dat hij sprak over de indirecte manier waarop mensen iets te weten kunnen komen van de hemelse wereld. Die kennis kun je bijvoorbeeld via profetieën en visioenen ontvangen. Waarschijnlijk zinspeelt Paulus hier ook op Numeri 12:8: ‘met hem spreek Ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels’. Zoals de NBV het beeld weergeeft zou het misverstand kunnen ontstaan dat Paulus iets zegt over de kwaliteit van een spiegel, maar het punt is dus dat aardse kennis nog indirect is, alsof je via een spiegel kijkt. Die bedoeling wordt het duidelijkst door te vertalen met ‘afspiegeling’. En ‘een raadselachtig beeld’ sluit goed aan bij het Griekse woord ainigma.

8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – 9 want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 12 Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Heb jij de NBV21 al gereserveerd?

De NBV21 is de bijbelvertaling van de 21e eeuw. De NBV21 combineert al het goede van de NBV met alles wat er nog beter kon. Het resultaat: een vertaling die vertrouwd voelt en als nieuw. De NBV21 verschijnt in oktober 2021.