Abram naar Kanaän

1 De heer zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen.

Genesis 12:2

NBV
ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven,
NBV21
Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven,

De brontekst spreekt over ‘je naam aanzien geven’. Het is beter om het element ‘naam’ in de vertaling te bewaren, omdat het in de Bijbel vaak een belangrijk motief is. In dit geval is er een tegenstelling tussen de mensen die hun ‘naam’ willen vestigen door een toren tot in de hemel te bouwen (Genesis 11:4) en Abrams ‘naam’ die door God aanzien krijgt.

2 Ik zal je tot een groot volk maken,

Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven,

een bron van zegen zul je zijn.

Genesis 12:3

NBV
Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. (voetnoot: Ook mogelijk is de vertaling: ‘Door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.’)
NBV21
In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. (voetnoot: Ook mogelijk is de vertaling: ‘Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’)

Veel lezers begrijpen niet waarom de NBV de bekende weergave van deze tekst wel noemt als mogelijkheid, maar dan alleen in de voetnoot. Bij nadere bestudering blijkt dat beide opties mogelijk zijn als vertaling. Er is hier geen sprake van goed of fout. Wel blijkt dat juist de bekende weergave in het recente bijbelonderzoek de beste papieren heeft. Daarom volgen we die optie in de NBV21 en noemen we de andere in de voetnoot.

Voor een uitgebreide bespreking van deze kwestie: Jaap van Dorp, ‘De zegen van Abram als revisie-probleem – Herziening van de vertaling van Genesis 12:3b’, Met Andere Woorden 36/2 (2017), 6–21.

3 Ik zal zegenen wie jou zegenen,

wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken.

In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.’

4-5 Abram trok weg uit Charan, zoals de heer hem had opgedragen, en Lot, de zoon van zijn broer, ging met hem mee. Abram was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän. Toen ze daar waren aangekomen, 6 trok Abram het land door tot aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Kanaänieten. 7 Maar de heer verscheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de heer, die aan hem verschenen was. 8 Daarvandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Betel ligt, en ergens ten oosten van Betel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de heer en riep er zijn naam aan. 9 Steeds verder reisde Abram, in de richting van de Negev.

Abram en Sarai in Egypte

10 Toen brak er in het land hongersnood uit. Abram trok naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven, want de hongersnood was zwaar. 11 Toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zei hij tegen zijn vrouw Sarai: ‘Luister, ik weet heel goed dat jij een mooie vrouw bent. 12 Als de Egyptenaren je zien, zullen ze zeggen: “Dat is zijn vrouw,” en dan doden ze mij en laten ze jou in leven. 13 Zeg daarom dat je mijn zus bent, dan zal het dankzij jou misschien goed met me aflopen en komt mijn leven niet in gevaar.’ 14 Inderdaad was Abram nog maar nauwelijks in Egypte of de Egyptenaren zagen dat Sarai een bijzonder mooie vrouw was. 15 Ook de officieren van de farao merkten haar op, en ze prezen haar aan bij de farao, die de vrouw liet overbrengen naar zijn paleis. 16 En dankzij haar ging het Abram goed: de farao gaf hem schapen en geiten, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen.

17 Maar de heer trof de farao en zijn hof met zware plagen om wat er gebeurd was met Abrams vrouw Sarai. 18 Toen ontbood de farao Abram. ‘Wat hebt u mij aangedaan!’ zei hij. ‘Waarom hebt u me niet verteld dat ze uw vrouw is? 19 Waarom hebt u gezegd dat ze uw zus is? Nu heb ik haar tot vrouw genomen. Hier is uw vrouw weer, neem haar mee en vertrek van hier.’ 20 En de farao gaf zijn mannen bevel om Abram, met zijn vrouw en al zijn bezittingen, uitgeleide te doen.

Heb jij de NBV21 al gereserveerd?

De NBV21 is de bijbelvertaling van de 21e eeuw. De NBV21 combineert al het goede van de NBV met alles wat er nog beter kon. Het resultaat: een vertaling die vertrouwd voelt en als nieuw. De NBV21 verschijnt in oktober 2021.