De generaties van Adam tot Abraham
1 Adam, Set, Enos, 2 Kenan, Mahalalel, Jered, 3 Henoch, Metuselach, Lamech, 4 Noach, Sem, Cham en Jafet.
5 Zonen van Jafet: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesech en Tiras. 6 Zonen van Gomer: Askenaz, Difat en Togarma. 7 Zonen van Jawan: Elisa en Tarsis; andere nakomelingen van Jawan: de Kittiërs en de Rodanieten.
8 Zonen van Cham: Kus, Misraïm, Put en Kanaän. 9 Zonen van Kus: Saba, Chawila, Sabta, Rama en Sabtecha. Zonen van Rama: Seba en Dedan. 10 Kus was ook de vader van Nimrod, die de eerste machthebber op aarde was. 11 Misraïm was de stamvader van de Ludieten, de Anamieten, de Lehabieten, de Naftuchieten, 12 de Patrusieten, de Kasluchieten – uit wie de Filistijnen zijn voortgekomen – en de Kretenzers. 13 Kanaän was de vader van Sidon, zijn eerstgeborene, en van Chet, 14 en de stamvader van de Jebusieten, Amorieten, Girgasieten, 15 Chiwwieten, Arkieten, Sinieten, 16 Arwadieten, Semarieten en Hamatieten.
17 Zonen van Sem: Elam, Assur, Arpachsad, Lud en Aram, Us, Chul, Geter en Mesech. 18 Arpachsad was de vader van Selach, en Selach de vader van Eber. 19 Eber kreeg twee zonen. De ene heette Peleg; in zijn tijd werd de aarde verdeeld. De andere heette Joktan. 20 Joktan was de vader van Almodad, Selef, Chasarmawet, Jerach, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Ebal, Abimaël, Seba, 23 Ofir, Chawila en Jobab. Zij allen waren zonen van Joktan.
24 Sem, Arpachsad, Selach, 25 Eber, Peleg, Reü, 26 Serug, Nachor, Terach, 27 Abram, dat is Abraham.
Afstammelingen van Abraham
28 Zonen van Abraham: Isaak en Ismaël.
29 Dit zijn hun nakomelingen: Nebajot, Ismaëls eerstgeborene, Kedar, Adbeël, Mibsam, 30 Misma, Duma, Massa, Chadad, Tema, 31 Jetur, Nafis en Kedema. Dit waren de zonen van Ismaël.
32 Zonen van Ketura, een bijvrouw van Abraham: zij baarde Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach. Zonen van Joksan: Seba en Dedan. 33 Zonen van Midjan: Efa, Efer, Chanoch, Abida en Eldaä. Zij allen waren nakomelingen van Ketura.
34 Abraham verwekte Isaak. Zonen van Isaak: Esau en Israël. 35 Zonen van Esau: Elifaz, Reüel, Jeüs, Jalam en Korach. 36 Zonen van Elifaz: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz, Timna en Amalek. 37 Zonen van Reüel: Nachat, Zerach, Samma en Mizza.
38 Zonen van Seïr: Lotan, Sobal, Sibon, Ana, Dison, Eser en Disan. 39 Zonen van Lotan: Chori en Homam; de zus van Lotan was Timna. 40 Zonen van Sobal: Aljan, Manachat, Ebal, Sefi en Onam. Zonen van Sibon: Ajja en Ana. 41 Zoon van Ana: Dison. Zonen van Dison: Chamran, Esban, Jitran en Keran. 42 Zonen van Eser: Bilhan, Zaäwan en Jaäkan. Zonen van Disan: Us en Aran.
43 Dit zijn de koningen die in Edom geregeerd hebben nog voordat er een koning over de Israëlieten regeerde. Eerst Bela, de zoon van Beor; de stad waar hij zetelde heette Dinhaba. 44 Na de dood van Bela werd Jobab uit Bosra koning; hij was de zoon van Zerach. 45 Na de dood van Jobab werd Chusam uit het land van de Temanieten koning. 46 Na de dood van Chusam werd Hadad, de zoon van Bedad, koning. Hij versloeg de Midjanieten in Moab; de stad waar hij zetelde heette Awit. 47 Na de dood van Hadad werd Samla uit Masreka koning. 48 Na de dood van Samla werd Saül uit Rechobot aan de rivier koning. 49 Na de dood van Saül werd Baäl-Chanan, de zoon van Achbor, koning. 50 Na de dood van Baäl-Chanan werd Hadad koning; de stad waar hij zetelde heette Paï, en zijn vrouw was Mehetabel, die een dochter was van Matred, de dochter van Me-Zahab. 51 Toen stierf Hadad.
Er waren ook stamvorsten in Edom: Timna, Alja, Jetet, 52 Oholibama, Ela, Pinon, 53 Kenaz, Teman, Mibsar, 54 Magdiël en Iram. Dit waren de stamvorsten van Edom.