Artaxerxes’ roem
1 De koning gaf opdracht te schrijven over zijn koninkrijk, dat zich over land en zee uitstrekte, 2 over zijn macht en dapperheid en over de rijkdom en roem van zijn koninkrijk. Dit alles werd beschreven in de kronieken van de Perzische en Medische koningen, opdat de herinnering eraan bewaard zou blijven.
Uitleg van Mordechais droom
3 Mordechai volgde koning Artaxerxes op en genoot aanzien in het hele koninkrijk. Hij werd geëerd door de Joden en was geliefd bij heel zijn volk.
Mordechai legde hun uit hoe alles verlopen was.
F
4 ‘Het is God die dit heeft laten plaatsvinden,’ zei hij. 5 ‘Ik herinner mij nu een droom die ik over deze gebeurtenissen heb gehad. Die droom is helemaal uitgekomen. 6 De kleine bron die een rivier werd, het zonlicht, de grote watervloed – die rivier is Ester, die door de koning tot vrouw is genomen en door hem tot koningin is gemaakt. 7 De twee draken, dat zijn Haman en ik. 8 De volken zijn degenen die zich aaneensloten om de herinnering aan de Joden uit te wissen. 9 Mijn volk, dat God aanriep en gered werd, dat is Israël. De Heer heeft zijn volk gered, de Heer heeft ons bevrijd van al dit kwaad. God heeft voor ons tekenen en grote wonderen verricht die niet hebben plaatsgevonden bij de andere volken. 10 Hij had namelijk twee lotsbestemmingen bepaald: één voor het volk van God en één voor alle overige volken. 11 Deze twee lotsbestemmingen zijn werkelijkheid geworden op het uur en de dag waarop God over alle volken het oordeel velde. 12 God heeft zich zijn volk herinnerd, Hij heeft wie Hem toebehoren recht gedaan. 13 Daarom moet zijn volk Israël op deze dagen van de maand adar, de veertiende en de vijftiende, bijeenkomen om God vreugde en blijdschap te tonen, elke generatie opnieuw, tot in eeuwigheid.’

14 Deze brief over Poeriem werd tijdens het vierde regeringsjaar van Ptolemeüs en Cleopatra gebracht door Dositeüs, die verklaarde dat hij priester en Leviet was, en door zijn zoon Ptolemeüs. Ze verzekerden dat hij authentiek was en was vertaald door Lysimachus, de zoon van Ptolemeüs, iemand uit Jeruzalem.