1 Voor de koorleider. Een psalm van David.


admin-ajax (1)

Mijn Bijbel geeft levenskracht

‘Wat eten we vandaag?’ vragen kinderen vaak… En ik denk: welk stukje Bijbel zou ik vandaag als geestelijk voedsel aangereikt krijgen? In onze monastieke traditie is elke dag een stevige tijd voor lectio divina (geestelijke lezing) voorzien. Traditioneel lezen we dan het stukje evangelie dat de Rooms-Katholieke Kerk voor die dag bestemt. Dat is soms leuk, soms lastig, soms saai, soms moeilijk – zoals het eten… Maar als christenen ‘staan wij onder het Woord’, geloven wij dat God elke dag tot ons spreekt door de Bijbel, ons grote geloofsboek, en daarom nemen wij het voedsel, de lezing, tot ons zoals het ons aangeboden wordt.

2 Moge de HEER u antwoorden in dagen van nood

en de naam van Jakobs God u beschermen,

3 moge Hij hulp zenden uit zijn heiligdom,

uit Sion u bijstaan.


4 Moge Hij al uw gaven gedenken,

uw brandoffers welwillend aanvaarden. sela

5 Moge Hij geven wat uw hart verlangt,

en al uw plannen doen slagen.


6 Laat ons juichen om uw overwinning,

het vaandel heffen, in de naam van onze God.

Moge de HEER al uw wensen vervullen.


7 Nu weet ik zeker:

de HEER schenkt de overwinning aan zijn gezalfde,

Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel

met de overwinning door zijn machtige hand.


8 Anderen vertrouwen op paarden en wagens,

wij op de naam van de HEER, onze God.

9 Anderen buigen en vallen ter aarde,

wij richten ons op en houden stand.


10 HEER, schenk de koning de overwinning,

antwoord ons wanneer wij U aanroepen.