1 Wee de opstandige, bezoedelde, gewelddadige stad!
2 Ze luistert naar niemand,
neemt geen terechtwijzing aan,
vertrouwt niet op de HEER,
wendt zich niet tot haar God.
3 Haar leiders zijn brullende leeuwen,
haar rechters wolven in de avond
die ’s ochtends niets meer te kluiven hebben.
4 Haar profeten zijn leugenaars en bedriegers,
haar priesters ontwijden wat heilig is
en doen de wet geweld aan.
5 Maar de HEER is in haar midden,
Hij is rechtvaardig, Hij doet geen onrecht.
Iedere ochtend spreekt Hij recht;
als het licht wordt, ontbreekt Hij niet.
Maar wie onrecht doet, kent geen schaamte.

6 Volken heb Ik uitgeroeid,
hun torens vernield,
hun straten verwoest,
niemand kan erdoor.
Hun steden zijn vernietigd,
geen mens kan er meer wonen.
7 Ik zei: ‘Heb toch ontzag voor Mij,
neem mijn terechtwijzing aan.’
Dan zou haar woonplaats niet vernietigd zijn,
dan had Ik haar niet hoeven te straffen.
Maar nee, ze deden telkens weer de schandelijkste dingen.
8 Wacht maar – spreekt de HEER –,
wacht op de dag dat Ik mijn buit kom halen.
Ik heb besloten volken te verzamelen
en koninkrijken bijeen te halen,
en mijn toorn, mijn laaiende woede over ze uit te storten.
Het vuur van mijn woede verteert heel de aarde.
Vreugde voor Jeruzalem
9 Dan zal Ik de lippen van de volken rein maken,
zij zullen de naam van de HEER aanroepen,
ze zullen Hem dienen, zij aan zij.
10 Van over de rivieren van Nubië
zullen zij die Mij vereren
maar die Ik verstrooid had,
Mij hun offergaven brengen.
11 Op die dag hoef je je niet meer te schamen
voor alle daden waarmee je tegen Mij in opstand kwam.
Wie van overmoed vrolijk is laat Ik uit je midden verdwijnen,
op mijn heilige berg zul je niet meer hoogmoedig zijn.
12 Ik zal een arm en zwak volk binnen je muren achterlaten
dat in de naam van de HEER een toevlucht vindt.
13 Wie er van Israël overblijven, zullen niet langer onrecht doen,
ze zullen geen leugens spreken,
uit hun mond zal geen bedrieglijke taal meer klinken.
Ze zullen weiden en rustig liggen, door niemand opgeschrikt.

14 Jubel, vrouwe Sion,
zing van vreugde, Israël,
juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem!
15 De HEER heeft het vonnis over jou tenietgedaan
en je vijand verdreven.
De HEER, de koning van Israël, is in je midden,
je hebt geen kwaad meer te vrezen.
16 Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen:
‘Wees niet bang, Sion!
Laat de moed niet zinken!’
Ontwerp-zonder-titel-4
17 De HEER, je God, zal in je midden zijn,
Hij is de held die je bevrijdt.
Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,
in zijn liefde zal Hij zwijgen,
in zijn vreugde zal Hij over je jubelen.
18 Alle treurenden zal Ik bijeenbrengen,
verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken.
Hun vernedering drukte zwaar op de stad.
19 In die tijd zal Ik afrekenen met je verdrukkers,
de kreupelen zal Ik redden,
de verstrooiden bijeenbrengen.
En hen die in de hele wereld werden veracht
zal Ik met eer en roem overladen.
20 In die tijd breng Ik jullie terug.
Dan zal Ik jullie verzamelen,
en je met eer en roem overladen
te midden van alle volken op aarde.
Met eigen ogen zullen jullie zien
hoe Ik je lot ten goede keer
– zegt de HEER.